موعود و منجی در ادیان دیگر

پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی، از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند.
آنان می گویند که در پایان تاریخ، در حالی که شرایط کاملا آماده شده است،یک ولی الهی ظهور می کند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود.
این عقیده ی اصلی پیامبران الهی است اما تعلیمات هر پیامبری پس از وی دستخوش دگرگونی شد.از جمله این دگرگونی ها،اعتقاد خاصی بود که پیروان هر پیامبری درباره ظهور موعود پیدا کردند.با وجود این اعتقادات مختلف،همه در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند.

یهودیان معتقدند که هنوز « مسیح » و منجی نیامده است،روزی خواهد امد و دین حضرت موسی (ع) را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرارخواهد کرد.
مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی (ع) همان منجی و موعود آخرالزمان است.آنان در این باره عقیده ی یکی از یاران حضرت عیسی (ع) به نام پولس را پذیرفته اند که می گوید منجی نهایی جهان حضرت عیسی (ع) است.او معتقد است بود که حضرت عیسی (ع) در شبی که ماموران حاکم به مخفیگاهش حمله کردند دستگیر شد و رورز بعد او را به صلیب کشیدند و کشتند اما سه روز پس از مرگ،بر صلیب زنده شد و به اسمان رفت.او دوباره ظهور می کند و  انسان ها را نجات می دهد.
این در حالی است که در انجیل برنابا و انجیل یوحنا ذکر شده که حضرت عیسی (ع) از آمدن پیامبری یعد از خود خبر می دهد و او را نجات بخش می خواند. قرآن کریم نیز کشتن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع)  را به صراحت رد می کند و می فرماید که آنان در این مسئله دچار اشتباه شدند(سوره ی نسا ء ، آیه 157)

در آیین زرتشتی،اعتقاد به سوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است،اعتقد رایجی است و در تمام متون زرتشتی به ظهور این منجی بشارت داده شده است ۱ .

1- «خورشید مغرب» از محمد رضا حکیمی و «سوشیانت» یا «سیر اندیشه ی ایرانیان درباره ی موعود آخرالزمان» از علی اصغر مصطفوی.