کلماتی حکمت آمیز از ولی عصر (عج)

به درستی که بین خداوند تبارک و تعالی و احدی از بندگانش قرابت و فامیلی وجود ندارد و هرکس منکر وجود من شود از من نیست و راه او راهی است که پسر نوح رفت.

هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هرکه برای ظهور من وقتی تعیین کند دروغگو است.

من زمانی قیام می کنم که بیعت هیچ طاغوتی را بر گردن نداشته باشم.

نوع بهره برداری از وجود من در زمان غیبت همانند بهره برداری از وجود خورشید است هنگامی که پشت ابرها از دیدگان پنهان می گردد.

من امان اهل زمین هستم همانطور که ستارگان امان اهل آسمانند.

برای تعجیل در فرج(امام زمان خویش) زیاد دعا کنید که فرج او گشایش و فرج شما نیز هست.

بدانید که ما مراعات حال شما(دوستان و شیعیان را ) می کنیم و هیچگاه شما را فراموش نمی کنیم.

به گونه ای عمل کنید که رفتارتان شما را به محبت ما نزدیک کند و کراهت و غضب ما را از شما دور کند.

جلد دوم احتجاج 324-269